Openingstijden: ma-za 10:00 – 18:00 uur
Bel ons op: 06-30390313

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Lijstenmakerij Pergamon
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. Lijstenmakerij Pergamon: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden: Lijstenmakerij
Pergamon gevestigd te (3062TX) Rotterdam aan het adres Waterloostraat 174D, KvK-nummer 27299295;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Lijstenmakerij Pergamon en de koper;
c. koper: de consument of het bedrijf die een overeenkomst met Lijstenmakerij Pergamon aangaat;
d. consument: de koper zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of zijn beroep;
e. bedrijf: een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf, rechtspersoon of (overheids)instantie.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Lijstenmakerij Pergamon en een koper waarop Lijstenmakerij Pergamon deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail is afgeweken.
2.2. De algemene leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Lijstenmakerij Pergamon, waarbij voor de uitvoering derden zijn betrokken.
2.3. De toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de koper wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden nietig zijn
of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Lijstenmakerij Pergamon vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3.2. De prijzen in een aan een consument gerichte offerte zijn inclusief BTW en in een aan een koper zijnde een bedrijf gerichte offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.3. Lijstenmakerij Pergamon kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien
de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare
opvattingen, begreep of had horen te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper de overeenkomst heeft ondertekend, akkoord is gegaan met de offerte van Lijstenmakerij Pergamon of op enige andere
wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Lijstenmakerij Pergamon.
4.2. Lijstenmakerij Pergamon heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5. Levering
5.1. De levering kan geschieden te winkel Lijstenmakerij Pergamon of op een
5.2. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, instructies of materialen, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper nadat Lijstenmakerij Pergamon hem heeft verwittigd.
5.3. Komen Lijstenmakerij Pergamon en de koper bij bestelling bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aangekochte producten kosteloos binnen 15 kilometer van de winkel van
Lijstenmakerij Pergamon, tenzij anders overeengekomen. Lijstenmakerij Pergamon en koper komen locatie, datum en tijdstip overeen.
5.4. Indien Lijstenmakerij Pergamon gegevens of materialen behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan Lijstenmakerij Pergamon beschikbaar heeft gesteld.
5.5. Mocht Lijstenmakerij Pergamon een termijn voor levering hebben opgegeven, dan is deze indicatief. Indien deze termijn overschreden worden door redelijke redenen, dan zal Lijstenmakerij
Pergamon de koper hiervan tijdig op de hoogte stellen. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.
5.6. In het geval dat een met de koper overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Lijstenmakerij Pergamon ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze
algemene leveringsvoorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
5.7. Producten afhalen kan vanaf de overeengekomen afleverdatum. Indien producten eerder dan de afgesproken datum klaar staan, dan zal Lijstenmakerij Pergamon de koper hiervan op de hoogte brengen.
5.8. Producten die na 3 maanden na de op aan de koper verstrekte opdrachtbevestiging vermelde afleverdatum niet zijn afgehaald, krijgen een toeslag wegens opslag en administratie.

Artikel 6. Zaken van de koper en retentierecht
6.1. De bepalingen van dit artikel van toepassing indien Lijstenmakerij Pergamon of de door haar ingeschakelde derde ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, zaken van de koper onder zich heeft, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden,.
6.2. Lijstenmakerij Pergamon of de door haar ingeschakelde derde zal alle veiligheidsmaatregelen nemen die van haar in alle redelijkheid verlangd kunnen worden om schade aan de in artikel 6.1
omschreven zaken te voorkomen.
6.3. Lijstenmakerij Pergamon is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het tenietgaan van of het
gestolen worden van deze zaken gedurende de periode dat Lijstenmakerij Pergamon of de door haar
ingeschakelde partij de zaken onder zich heeft of gedurende de periode dat de zaken in het kader
van de overeenkomst worden getransporteerd.
6.4. Alle bewaring/opslag/transport van zaken bij/door Lijstenmakerij Pergamon of bij/door de
door haar ingeschakelde derde zal geschieden voor rekening en risico van de koper. De koper dient
zich tegen alle risico’s, die de zaken van de koper tijdens de duur van de opslag en/of vervoer
kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren. De prijzen die Lijstenmakerij Pergamon voor haar
producten en/of werkzaamheden hanteert zijn ook niet op het verzekeren van deze zaken
afgestemd.
6.5. Lijstenmakerij Pergamon is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de koper ten behoeve van
de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vorderingen door de
koper ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.

Artikel 7. Garantie
7.1. Lijstenmakerij Pergamon garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Deze garantie geldt gedurende een periode
van 3 maanden na levering.
7.2. De factuur geldt als garantiebewijs.
7.3. Indien de koper een beroep wil doen op de garantie dient hij dit schriftelijk dan wel via de
email te kennen te geven. Hierbij dient de koper duidelijk te vermelden wat het gebrek is. Het feit
dat Lijstenmakerij Pergamon de garantieclaim van de koper onderzoekt, betekent niet dat
Lijstenmakerij Pergamon de garantieclaim van de koper accepteert.
7.4. Indien het product binnen de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt
door Lijstenmakerij Pergamon geaccepteerd, dan zal Lijstenmakerij Pergamon, naar haar keuze, het
product repareren, het product vervangen of de prijs voor het betreffende product (deels)
crediteren. De aansprakelijkheid van Lijstenmakerij Pergamon is te allen tijde beperkt tot hetgeen in
artikel 11 is opgenomen.
7.5. De garantiebepalingen gelden niet indien:
a. de koper het product onoordeelkundig of oneigenlijk heeft gebruikt;
b. zonder schriftelijke toestemming van Lijstenmakerij Pergamon, de koper of derden wijzigingen
hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product;
c. de koper het product heeft aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor het product
bestemd is;
d. gebreken het gevolg zijn van omstandigheden van buitenaf zoals: brand, aardverschuivingen,
natuurrampen, ontploffingen, rook, vuilophoping, overstromingen, weersomstandigheden en
terrorisme;
e. gebreken veroorzaakt zijn door goederen die niet door Lijstenmakerij Pergamon zijn geleverd;
f. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.
7.6. Het vervangen van een geleverd product en/of het herstellen van een product verlengt de
garantieperiode niet.
7.7. Na verloop van de garantietermijn is Lijstenmakerij Pergamon gerechtigd alle kosten voor
reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud voor de koper zijnde een bedrijf
8.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Lijstenmakerij
Pergamon, totdat alle vorderingen die Lijstenmakerij Pergamon op de koper heeft of zal verkrijgen
volledig zijn betaald.
8.2. Zolang de eigendom van het product niet op de koper is overgegaan, mag de koper het product
niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
8.3. De koper is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product met de nodige
zorgvuldigheid te bewaren. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat naar alle redelijkheid van
hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lijstenmakerij Pergamon veilig te stellen.
De koper is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van
deze verzekering aan Lijstenmakerij Pergamon te verstrekken.
8.4. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Lijstenmakerij Pergamon niet of niet volledig nakomt
en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, is Lijstenmakerij
Pergamon gerechtigd het product zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Lijstenmakerij Pergamon op volledige
schadevergoeding. Alle kosten die Lijstenmakerij Pergamon moet maken om het product terug te
nemen, waaronder transport- en opslagkosten, worden aan de koper in rekening gebracht.
8.5. Indien Lijstenmakerij Pergamon gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in
dit artikel, dan is de koper verplicht Lijstenmakerij Pergamon of de door Lijstenmakerij Pergamon
ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie waar het product zich bevindt.
8.6. In geval van beslag, surseance van betaling of faillissement zal de koper Lijstenmakerij
Pergamon hiervan direct op de hoogte stellen en zal de koper onmiddellijk de deurwaarder die
beslag legt, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Lijstenmakerij
Pergamon.
8.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Lijstenmakerij Pergamon
toekomende rechten onverlet.

Artikel 9. Betaling
9.1. De betaling dient netto contant plaats te vinden bij levering, (cash of pin betaling).
9.2. Lijstenmakerij Pergamon zal bij bestelling van losse materialen (zonder onderpand) een
aanbetaling vragen van de koper ad 30% van de koopprijs.
9.3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
9.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de datum waarop de verschuldigde
som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform
artikel 6:119a BW, verschuldigd. De consument is de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW
verschuldigd vanaf het moment dat de consument in verzuim is. Daarnaast worden alle kosten van
invordering, nadat de koper in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, op de koper
verhaald. Indien de koper een bedrijf is worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op
15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij een consument worden de
buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op
10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende €
5.000,- met een minimum van € 40,-.
9.5. In geval van liquidatie, beslag, faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de
vorderingen van Lijstenmakerij Pergamon en de verplichtingen van de koper jegens Lijstenmakerij
Pergamon onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
10.1. Lijstenmakerij Pergamon is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden indien:
a. de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de koper geen
gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is,
dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
b. na het sluiten van de overeenkomst Lijstenmakerij Pergamon ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. In
geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.
10.2. Tevens is Lijstenmakerij Pergamon bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is
of naar alle redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.3. Indien Lijstenmakerij Pergamon de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij te
allen tijde haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring
11.1. Lijstenmakerij Pergamon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten, schaden en
interesten die mochten ontstaan als indirect of direct gevolg van:
a. daden of nalatigheden van de koper;
b. ondeskundig handelen door de koper betreffende het onderhoud van geleverde producten;
c. beschadigingen aan geleverde producten ten gevolge van mechanische en chemische dan wel
biologische invloeden van buitenaf;
d. normale slijtage aan de geleverde producten;
e. verkleuring en veroudering van de geleverde producten ten gevolge van de inwerking van het
licht (UV-straling);
f. enige andere van buitenaf komende oorzaak;
g. doorlopen van kleuren tijdens het wassen van borduurwerken door het niet kleurecht zijn van
door de koper gebruikte materialen;
h. kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in
verfbaden;
i. zichtbaar worden van niet afgehechte draden of oversteken van borduurwerk als de koper deze
ter inlijsting aanbiedt;
j. overmacht, zie artikel 12.
11.2. Lijstenmakerij Pergamon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard
dan ook, doordat Lijstenmakerij Pergamon is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste dan
wel onvolledige informatie.
11.3. Lijstenmakerij Pergamon is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg
van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde winst, gederfde
omzet, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, reputatieschade,
milieuschade, stagnatieschade, vertragingsschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht
hun oorsprong.
11.4. Indien Lijstenmakerij Pergamon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Lijstenmakerij Pergamon beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar
van Lijstenmakerij Pergamon gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering
overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
Lijstenmakerij Pergamon beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.5. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper uit welken hoofde ook jegens
Lijstenmakerij Pergamon vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment
waarop zich een feit voordoet dat de koper deze rechten en/of bevoegdheden jegens Lijstenmakerij Pergamon kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2
jaar geldt.
11.6. Indien de koper niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of
zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Lijstenmakerij
Pergamon handelt, dan dient de koper alle schade te vergoeden die Lijstenmakerij Pergamon
daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 12. Overmacht
12.1. Lijstenmakerij Pergamon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij
daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval
verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen
en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen;
belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of
beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van
producten aan Lijstenmakerij Pergamon door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden,
storingen en ongevallen in het bedrijf van Lijstenmakerij Pergamon of haar leverancier; het
verbranden van middelen van vervoer van Lijstenmakerij Pergamon, haar leverancier of een
ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij
ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
12.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers
van Lijstenmakerij Pergamon.
12.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Lijstenmakerij Pergamon niet gehouden kunnen
worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij
tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden
van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of
er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om
alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Lijstenmakerij Pergamon als de koper, eventueel
onder aanpassing van de door de koper te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 13. Annuleren
13.1. Indien de koper de aan Lijstenmakerij Pergamon gegeven opdracht annuleert, is
Lijstenmakerij Pergamon gerechtigd de koper administratie- en annuleringskosten in rekening te
brengen. Deze bedragen 10% van de totaalprijs per calculatienummer, met een minimum van €
10,00. Indien het voor Lijstenmakerij Pergamon niet meer mogelijk is de order bij haar
toeleverancier te annuleren, dan zal de koper, naast de bovengenoemde annuleringskosten, de door
Lijstenmakerij Pergamon voor de door de koper gedane opdracht bestelde producten af moeten
nemen tegen de daarvoor geldende prijzen, of de kosten dei aan Lijstenmakerijk Pergamon in
rekening zijn gebracht door de toeleverancier.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
14.1. Op alle overeenkomsten tussen Lijstenmakerij Pergamon en de koper is het Nederlands recht
van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de koper en Lijstenmakerij Pergamon
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Lijstenmakerij Pergamon
gevestigd is. De consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Lijstenmakerij Pergamon
schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te
kiezen.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
15.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder KvK-nummer: 27299295.
15F.2. De laatst gedeponeerde versie c.q. zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst is van toepassing op de betreffende overeenkomst.
</andere overeengekomen>